Home

Aktualności

Nowa strona www

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 2012 roku (1.06.2015) o dostępności stron www dla niepełnosprawnych zmianie uległ  adres strony akcji "Widzę - Reaguję". Nowa strona znajduje się pod adresem: www.wr.piotrkow.pl/nowastrona . Docelowo strona  akcji będzie pod adresem www.wr.piotrkow.pl .

 

Turniej z zakresu udzielania pierwszej pomocy

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

REGULAMIN turnieju z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Piotrkowa  Trybunalskiego w ramach akcji „Widzę – Reaguję 2015”.

§ 1
Cel turnieju
1.    Uwrażliwianie uczniów od wczesnego dzieciństwa na sprawy dotyczące zdrowia
i życia ludzkiego.
2.    Promowanie i upowszechnianie zagadnień z zakresu pierwszej pomocy medycznej - przedlekarskiej.
3.    Uświadamianie, że życie innych zależy od stopnia przyswojenia przez każdego z nas podstawowych umiejętności medycznych - przedlekarskich.
4.    Uświadamianie, że za życie innych musi odpowiadać każdy, ktokolwiek uczestniczy w życiu zbiorowym.
5.    Uświadamianie, że życie to najcenniejszy dar pozyskany przez każdego człowieka.
6.    Zaktywizowanie zainteresowań problematyką zdrowotną.
7.    Zachęcenie szkół do udziału w akcji pn. „Widzę - Reaguję 2015”oraz aktywizowanie ich do:
a/  promowania wśród młodzieży szeroko pojmowanego bezpieczeństwa
b/ propagowania zasad, norm, właściwych wzorców i postaw społecznych,
powszechnie akceptowanych przez społeczeństwo
c/ kształtowania   wśród   uczniów   kultury   bezpieczeństwa
d/ zwiększania wśród młodzieży świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz zdrowie i życie innych ludzi.
§ 2
Organizatorzy turnieju
Organizatorami turnieju są:
1) Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony, ul. Sienkiewicza 16 A, tel. 44 732-36-62, fax 44 732-36-60; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 30/38, tel. 44 647-92-08;
fax 44 647-94-52,
zwani dalej Organizatorem.
§ 3
Zasady zgłoszeń do turnieju
1) Każda placówka oświatowa zgłasza do turnieju wewnętrznie wytypowaną przez szkołę grupę uczestników tzw. drużynę, liczącą 5 osób.
2) Zgłoszenie z dopiskiem „Turniej – pierwsza pomoc przedmedyczna” należy przesłać poprzez e –PUAP na adres organizatora, najpóźniej do dnia 23.04.2015 roku.
Adres organizatora:
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony
Pasaż Karola Rudowskiego 10
3)  Zgłoszenie winno określać grupę  wiekową, reprezentującą poszczególną placówkę
oświatową, dane osobowe uczestników oraz czytelne imię i nazwisko opiekuna grupy wraz
z wpisanym numerem telefonu kontaktowego do nauczyciela – opiekuna.
4)  Przystępując do w/w turnieju każda szkoła składa formularz zgłoszeniowy ( Załącznik nr 1 ).
§ 4
Zasady turnieju
1.    Turniej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest przewidziany dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2.    Turniej będzie obejmował sprawdzian wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3.    Suma punktów uzyskanych przez poszczególne drużyny decyduje o ogólnej klasyfikacji szkoły.
4.    Każda drużyna jest zobowiązana wyznaczyć ze swojego grona kapitana - kierownika
zespołu.
5.    Numery startowe zostaną wylosowane przed zawodami, z losowania zostanie sporządzony protokół do wglądu uczestników.
6.    Zespoły zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Za ich naruszenie w czasie turnieju, grozi przyznanie punktów karnych,  do dyskwalifikacji zespołu - drużyny włącznie.
§ 5
Termin i miejsce turnieju
Planowany termin turnieju - 12 czerwca 2015 r. o godz. 8,20 w Amfiteatrze w Parku Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 6
Organizacja turnieju
1)  Zagadnienia obejmujące program turnieju:
•    Postępowanie w przypadku zadławień u wszystkich powyżej 1 roku życia
•    Podstawowe wiadomości ze stanów zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, ataku epilepsji, omdlenia
•    Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy ( zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne, wywiad )
•    Zabezpieczenie złamań zamkniętych oraz otwartych, krwotoków, ciał obcych w ranie.
2)  Wszystkie zagadnienia są oparte na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010.
3) Każda z drużyn będzie miała do rozwiązania jeden test składających się z 10 pytań oraz 2
zadania praktyczne ( scenki pozoracyjne ).
4) Tabela Startów do poszczególnych zadań (wg numerów drużyn) zostanie umieszczona na
Tablicy Informacyjnej Zawodów
5) Zespoły - drużyny są zobowiązane zgłosić się na miejsce startu o czasie wskazanym w Tabeli
Startów.
6) Brak zespołu-drużyny na starcie o wskazanym czasie jest równoznaczny z niezaliczeniem
zadania.
7) Na miejscu zdarzenia kapitan zespołu - drużyny otrzyma Kartę Zadania zawierającą potrzebne
informacje  ( okoliczności zdarzenia, wywiad etc. ) oraz czas przeznaczony na realizację
zadania.
8) Czas jest mierzony od momentu wejścia zespołu – drużyny na miejsce realizacji zadania lub
na znak sędziego ( pozoranta ) .
9) Sędzia (pozorant) poinformuje zespół- drużynę o pozostałym czasie na realizację zadania na
2 minuty przed upływem czasu przeznaczonego na konkurencje.
10) Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania, na znak sędziego (pozoranta ),
zespół – drużyna opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania czynności
ratowniczych.
11) Sędzia ( pozorant ) prowadzący zadanie udziela informacji tylko na wyraźne pytanie
kierownika zespołu - drużyny.
12) Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania lub stanu pacjenta.
13) Wszelkie elementy dotyczące stanu medycznego poszkodowanego są symulowane poprzez
odpowiednią charakteryzację;  jeśli w zadaniu są elementy, których nie da się symulować  
sędzia ( pozorant ) poda odpowiednią informację.
14) Wszelkie zabiegi ratownicze należy wykonywać na pozorantach lub manekinach znajdujących
się na miejscu wykonywania zadania, w zależności od wskazówek sędziego ( pozoranta ).
15) Ocena czynności ratowniczych opiera się na tabelach oceny zaprojektowanych oddzielnie dla
każdego zadania.
16) Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów uzyskanych przez zespół – drużynę
w trakcie wykonywania zadań (suma punktów z testu + punkty uzyskane z każdego zadnia
praktycznego ) – 2 zadania.
.         
§ 7

Nagrody
1) Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają dyplomy za udział w turnieju.
2) Każda szkoła uczestnicząca w turnieju otrzyma dyplom.
3) Organizator przyzna trzy nagrody rzeczowe dla zwycięskich szkół ( nagrody są przewidziane dla trzech zwycięskich szkół ).
4) Dyplomy i nagrody rzeczowe dla szkół są ufundowane przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w ramach zadania „Widzę – Reaguję 2015”.
5) Nagrodami rzeczowymi wywalczonymi przez uczestników turnieju będą zestawy pierwszej pomocy medycznej - apteczki.
6) O przyznaniu szkole nagrody rzeczowej ( wywalczonej przez 5 osobową drużynę reprezentującą placówkę oświatową ) decyduje zajęte miejsce w łącznej klasyfikacji turnieju.
7) Nagrody  zostaną  wręczone  zaraz  po  zakończeniu  turnieju,  po  odczytaniu  punktacji
i ogłoszeniu wyników.
§ 8

Postanowienia końcowe
1.    Organizator  przedsięwzięcia,  jak   i   cały   skład   komisji   winien   rozpocząć  pracę  na
wytypowanym   miejscu   imprezy,  dziesięć  minut   wcześniej   od   planowanej   godziny rozpoczęcia turnieju.


 

Regulamin turnieju siatkarskiego

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

REGULAMIN turnieju siatkarskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego  
Cel:

1.   Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku szkolnym,
2.   Integracja mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego,
3.   Zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie, bez uzależnienia od nałogu,
4.   Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji mieszkańców miasta,
5.   Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży,
6.   Podniesienie poziomu sportowego dyscypliny piłki siatkowej,
7.   Kształtowanie pozytywnego modelu dopingu sportowego, propagowanie idei fair play,
8.   Podejmowanie działań zmierzających do propagowania trzeźwego stylu rekreacji i aktywnego wypoczynku,
9.   Promowanie bezpieczeństwa imprez masowych i bezpiecznego kibicowania,
10. Tworzenie pozytywnego klimatu do edukowania dzieci i młodzieży.

Turniej dla chłopców zostanie rozegrany w dniu 07 października 2015 r.  od  godz.  8.00  do 16.00  w  hali  sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Henryka Sienkiewicza  10/12 w Piotrkowie Trybunalskim.Szczegółowe informacje o turnieju w załączniku poniżej.

Regulamin turnieju (pobierz)

 

Strona 1 z 61

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com